Zľava!

Velmi doveryhodna ponuka na Slovensku : alenagamrathova@gmail.com

108,00 

  1. Ni

Une très belle offre en Slovaquie. : alenagamrathova@gmail.com

Popis

  1. Bonjour Monsieur et Madame, Je suis un entrepreneur privé proposant des vêtements outdoor de haute qualité (2.00%). Dans l’environnement économique domestique, il propose entre 1 000 € et 100 000 €. Merci pour votre demande et votre durée. Mes conditions sont très claires et simples. Mon prix est très bon et routinier. Retrouvez-moi sur mon adresse e-mail : alenagamrathova@gmail.com

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Velmi doveryhodna ponuka na Slovensku : alenagamrathova@gmail.com”
Žiadne ďalšie ponuky pre tento produkt!

Pravidlá odosielania

Pred objednaním si prosím prečítajte podmienky predaja aby ste predišli prípadným sporom a nedorozumeniam.

La boutique en ligne publique est actuellement en phase de production. Sur le site eblsak.sk, les vendeurs proposent leurs offres pour des ventes non commerciales. Le document et la garantie sont fournis par les vendeurs individuels. Les offres de ventes non commerciales sont correctement marquées dans la description de l'annonce.

Si vous avez des questions sur les marchandises, les prix, les délais de livraison ou si vous souhaitez consulter quelque chose avant d'acheter, contactez un vendeur spécifique. Les revendeurs peuvent répondre à chaque question de manière continue.

I. Základné ustanovenia a vymedzenie pojmov
Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“), ktorých neoddeliteľnou súčasťou je Reklamačny poriadok, upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, pri kúpe tovaru na stránke eblsak.sk.

Na VOP je kupujúci pred uskutočnením objednávky upozornený a jej odoslaním potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami ako aj Reklamačným poriadkom zoznámil a súhlasí s nimi.Predávajúci:

Jednotlivý predajcovia majú svoje iniciály zobrazené v profile svojho obchodu.

Kupujúci:
Podľa platnej legislatívy sa rozlišuje kupujúci spotrebiteľ a kupujúci podnikateľ.

Kupujúci spotrebiteľ (ďalej len „spotrebiteľ): je osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti, kupuje výrobky alebo používa služby pre priamu osobnú spotrebu. Spotrebiteľom je aj právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre svoju vlastnú potrebu, pokiaľ vystupuje voči predávajúcemu obdobne ako fyzická osoba.

Kupujúci podnikateľ: je osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti a kupuje výrobky alebo používa služby s cieľom svojho podnikania s nimi. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom neupravené týmito podmienkami sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., v znení neskorších zmien a predpisov.

II. Objednávka
1, Spotrebiteľ objednáva tovar predávajúceho prostredníctvom internetovej stránky eblsak.sk, emailom, SMS alebo telefonicky.

2, Takto vykonaná objednávka je, v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov, chápaná ako zmluva uzavretá na diaľku.

3, Spotrebiteľ sa pred uskutočnením objednávky má možnosť oboznámiť s celkovou cenou objednávky vrátane všetkých poplatkov.

4, Po doručení objednávky, bude táto zaevidovaná v systéme predávajúceho a spotrebiteľovi automaticky odoslaný email o jej prijatí. Týmto vzniká medzi predávajúcim a kupujúcim kúpna zmluva. Predávajúci v čo najkratšom čase overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka považovaná za záväznú.

5, Predávajúci pri uskutočnení objednávky požaduje uvedenie celého mena, adresy doručenia, telefónneho čísla, v prípade podnikateľa, fakturačnej adresy ak sa nezhoduje s adresou dodania, IČO, DIČ, IČ DPH. Podmienkou platnosti objednávky je uvedenie všetkých požadovaných informácií. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za omeškanie dodávky alebo za škodu spôsobenú neúplným alebo nesprávnym vyplnením objednávkového formulára. V prípade chýbajúcich údajov pri objednávke bude predávajúci spotrebiteľa kontaktovať za účelom ich doplnenia. V prípade nezastihnuteľnosti spotrebiteľa si predávajúci vyhradzuje právo takúto objednávku zrušiť a odstúpiť od kúpnej zmluvy.

6, Pri sume objednávky nad predávajúcim stanovenej hodnoty môže predávajúci požadovať finančnú zálohu alebo uhradenie kúpnej ceny v plnej výške pred odoslaním tovaru.

7, Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy pri opakovanom neprevzatí zásielky. O tejto skutočnosti je spotrebiteľ vopred informovaný predajcom.

III. Stornovanie objednávky
Stornovanie zo strany spotrebiteľa.
Každú objednávku je možné pred jej odoslaním bez udania dôvodu stornovať telefonicky alebo emailom.

Stornovanie zo strany predávajúceho.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru u dodávateľa.
V takomto prípade bude spotrebiteľ kontaktovaný za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že spotrebiteľ už zaplatil kúpnu cenu alebo jej časť, bude mu táto vrátená najneskôr do 15 dní.

V prípade výberu platby vopred, ak táto nebude prijatá do 3 pracovných dní na účet predávajúceho a ak sa
so spotrebiteľom nie je možné skontaktovať, predávajúci má právo na odstúpenie od zmluvy.

IV. Cena tovaru
Všetky ceny sú platné v čase objednania tovaru a sú konečné.

V. Spôsob platby a poštovné
Spotrebiteľ uhrádza platbu za objednávku nasledovnými spôsobmi.

a, bankovým prevodom resp. poštovou poukážkou – pri platbe týmto spôsob bude spotrebiteľovi doručený email s informáciami k platbe. Dodanie tovaru zabezpečuje jednotlivý predajca a je na jeho zváženi či bude uskutočnené až po pripísaní platby na účet predávajúceho. Prevod medzi bankami trvá väčšinou jeden pracovný deň.
b, dobierkou - doručovateľovi pri prevzatí tovaru kuriérom alebo na pošte.

c, osobný odber - ak sa kupujúci a predavajúci dohodnú na platbe osobným stretnutím.

Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Ceny dopravy sa riadia cenníkom slovenskej (resp. Českej) pošty platnej v čase objednávky alebo cenníkom predávajúceho platným v čase uskutočnenia objednávky. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:
a) Slovenská (resp. Česká) pošta
b) kuriér
c) osobný odber – tovar je možné si prevziať osobne na vopred dohodnutom mieste. Podmienkou môže byť aj uhradenie celej sumy objednávky vopred na účet.

Dodacie doby
Orientačné doby dodania môžu byť predajcom vyznačené pri tovare.
Ak sa objednaný tovar u predajcu nachádza skladom, je na zvážení jednotlivého predajcu či bude expedovaný ešte v ten istý deň. Spotrebiteľovi bude následne doručený email s informáciou o expedícii tovaru spolu s ID objednávky, podacím číslom alebo číslom pre sledovanie zásielky.
Vo výnimočných prípadoch pri tovare s dodacou dobou sa môže stať, že sa doba dodania predĺži. O tejto skutočnosti je spotrebiteľ bezodkladne informovaný predajcom ktorý s ním dohodne ďalší postup.

VI. Prevzatie tovaru
Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej v objednávke resp. na vopred dohodnutom mieste a čase stretnutia.
Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená, je spotrebiteľ oprávnený odmietnuť jej prevzatie. Ak takúto zásielku spotrebiteľ prevezme, je poškodenie potrebné spísať s prepravcom. V prípade, že poškodenie zásielky spotrebiteľ zistí až po jej prevzatí je povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho.

VII. Odstúpenie od zmluvy
1, Spotrebiteľ má právo do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru odstúpiť od zmluvy a to bez udania dôvodu. Toto právo má spotrebiteľ aj v prípade, že si tovar vyzdvihol osobne na výdajnom mieste predávajúceho.

2, Právo odstúpiť od zmluvy nemožno v žiadnom prípade chápať ako bezplatné zapožičanie tovaru .

3, Spotrebiteľ je povinný tovar vrátiť úplný, nepoškodený a bez známok používania pokiaľ možno v pôvodnom obale so všetkými dokumentmi obdržanými pri jeho kúpe. V prípade, že bude tovar poškodený, ma predávajúci právo znížiť vrátenú sumu o tomu zodpovedajúcu čiastku.

4, Le consommateur reconnaît que si des cadeaux ont été fournis avec les marchandises, il est tenu de les retourner avec les marchandises au vendeur.

5, Conformément aux exigences ci-dessus, le vendeur reprendra les marchandises et dans les 30 jours à compter de la date de rétractation du contrat, restituera au consommateur le prix total payé pour le produit d'une manière convenue au préalable. Les frais de retour de la marchandise sont à la charge du consommateur.

6, Le consommateur a le droit de résilier le contrat si la livraison des marchandises n'est pas effectuée dans les 30 jours.

VIII. Garantie et réclamations
Záručné podmienky a reklamácie sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi.

IX. Záverečné ustanovenia
1, Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Zmluvu je možné uzavrieť aj v inom, pre obe strany zrozumiteľnom jazyku ak tomu nebránia okolnosti.

2, Tieto VOP boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

3, Tieto VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke eblsak.sk v deň odoslania objednávky spotrebiteľom.

4, Le vendeur et le consommateur ont convenu qu'ils reconnaissaient pleinement la communication longue distance - les formes de communication téléphoniques et électroniques, en particulier par courrier électronique et Internet, comme valables et contraignantes pour les deux parties.

5, Droits du consommateur vis-à-vis du vendeur découlant de la Loi sur la protection du consommateur no. 634/1992 Coll. tel que modifié et règlement et la loi sur la protection des consommateurs dans le démarchage à domicile et la vente par correspondance No. 108/2007 Coll., tel que modifié, ne sont pas affectés par ces conditions.

Les présentes conditions entrent en vigueur le 31 juillet 2014

COURTAGE D'ACHAT

1. CONDITIONS GÉNÉRALES

1.1. Conditions commerciales de eblsak.sk

Les présentes conditions générales ont également pour objet de définir les droits et obligations de l'intermédiaire et de la personne intéressée par l'achat des biens présentés sur le site eblsak.sk

1.2. Les Conditions Générales (ci-après également dénommées les « CG ») régissent les droits et obligations de l'intermédiaire et de la personne intéressée par les services de l'intermédiaire. Ces CGV engagent les deux parties et font partie intégrante de toute relation contractuelle entre le médiateur et le demandeur et prennent effet en les publiant sur le site Internet du médiateur, où elles sont publiées de manière permanente.

1.3. Predmetom podnikania sprostredkovateľa je zastúpenie záujemcov, pri objednávaní tovaru od predajcov, a zastúpenie záujemcov pri platení kúpnej ceny za objednaný tovar predávajúcemu. Na tejto webovej stránke je zoznam tovaru, pre ktorého objednanie je možné sa nechať zastúpiť sprostredkovateľom.

1.4. Upozornenie pre záujemcov o sprostredkovateľskú službu: všetok tovar uvedený na objednávku na internetovej stránke je na objednávku od rôznych predajcov, eblsak.sk je len sprostredkovateľ nákupu. Za poskytnuté služby si sprostredkovateľ účtuje províziu, ktorá je už zahrnutá v celkovej cene tovaru. Výška provízie je vopred dohodnutá s predajcom.
1.5. Sprostredkovateľ k tovaru, ktorý si záujemca vyberie na tejto internetovej stránke a o svojom výbere bude sprostredkovateľa mailovou formou informovať, zariadi u predávajúceho v mene záujemcu objednávku, platbu a iné náležitosti.

1.6. Zmluvné vzťahy vzniknuté medzi sprostredkovateľom a záujemcom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je záujemca spotrebiteľom v zmysle definície § 52 odsek 3 Občianskeho zákonníka, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, Občianskym zákonníkom a ďalšími súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2. PONUKA TOVARU

2.1.Ponukou tovaru sa rozumie vybraný tovar ponúkaný prostredníctvom katalógu na internetovej stránke eblsak.sk (ďalej len "Internetové stránky")

2.2. Sprostredkovateľ poskytuje tretím osobám - záujemcom službu spočívajúcu v zastúpení záujemcov pri objednaní tovaru u predávajúceho a službu spočívajúcu v zastúpení záujemcu pri zaplatení kúpnej ceny za objednaný tovar predávajúcemu. Predávajúcimi sú z prevažnej časti prípadov fyzické osoby prevádzkujúce internetové online obchody.

2.3 Záujemca, objednaním tovaru z internetovej stránky uzatvára so sprostredkovateľom Sprostredkovateľskú zmluvu v zmysle § 774 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení. Zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky zo strany záujemcu sprostredkovateľom.

2.4. Sprostredkovateľ výslovne upozorňuje záujemcu, že sprostredkovateľ tovar nepredáva, nie je jeho vlastníkom a nie je predávajúcim v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a nie je predávajúcim ani v zmysle ustanovení občianskeho zákonníka. Sprostredkovateľ nie je ani výrobcom, dovozcom alebo dodávateľom predmetného tovaru podľa ustanovení zákona č 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

2.5.Zastúpenie záujemcov je predmetom podnikania sprostredkovateľa a za činnosť sprostredkovateľa pre záujemcu patrí sprostredkovateľovi odmena, ktorú hradí záujemca. Odmena je súčasťou kúpnej ceny tovaru, ktorá je uvedená v zozname tovaru na webovej stránke sprostredkovateľa.

2.6. Na tejto internetovej stránke je obsiahnutý zoznam tovaru, na ktorom zakúpení môže zákazník využiť služby sprostredkovateľa. Jednotlivé výrobky sú zaradené do tematických kategórií, u každého výrobku je uvedená cena, názov a prípadne ďalšie doplňujúce informácie. Cena uvedená v zozname na internetovej stránke sprostredkovateľa (ďalej kúpna cena) a je súčtom kúpnej ceny za tovar, odmeny sprostredkovateľa za jeho služby a nákladov na dopravu. Táto suma je konečná. Súčasťou kúpnej ceny nie je clo, daň z pridanej hodnoty ani poplatky za dovoz tovaru do Slovenskej republiky. V prípade, že táto povinnosť vznikne tieto clá, poplatky a dane hradí záujemca priamo príslušným štátnym orgánom v zmysle platných právnych predpisov. Upozornenie pre záujemcov : Dovoz tovaru z krajín mimo Európskej únie bez nutnosti platiť daň z pridanej hodnoty je možný pri cene tovaru do 22 eur. Tovar v hodnote nad 150 eur navyše podlieha aj clu.

3. OBJEDNÁVKY.

3.1. Záujemca si vyberá na internetovej stránke tovar a predávajúceho, od ktorého chce tovar nakúpiť sám. Záujemca je uzrozumený, že nákup tovaru, odstúpenie od zmluvy a reklamácie sa riadia obchodnými podmienkami, legislatívou a zvyklosťami krajiny predávajúceho, od ktorého záujemca tovar kupuje a ktorého si vybral sám.

3.2. Po prijatí mailovej informácie o záujme záujemcu objednať si tovar uvedený na internetovej stránke sprostredkovateľom, považuje sa táto informácia za objednávku služby sprostredkovateľa. Sprostredkovateľ odošle, vo forme mailovej správy, záujemcovi informáciu o prijatí jeho objednávky spolu s informáciou o ďalšom postupe. Záujemca vloží na účet sprostredkovateľa dohodnutú sumu. Na základe potvrdenia o prijatí peňažnej sumy na účet sprostredkovateľa, sprostredkovateľ vybraný tovar v mene záujemcu u predávajúceho objedná a zabezpečí jeho zaslanie na adresu záujemcu. Uhradenie kúpnej ceny za objednaný tovar na účet sprostredkovateľa sa považuje za prijatie plnej moci od záujemcu k objednaniu záujemcom vybraného tovaru u predávajúceho a na zaplatenie kúpnej ceny predávajúcemu.

3.3. Ak nebude sprostredkovateľ schopný zaistiť objednaný tovar za cenu uvedenú na internetovej stránke sprostredkovateľa, prípadne nebude schopný zabezpečiť u predávajúceho tovar na expedíciu k záujemcovi do 60 dní odo dňa prijatia objednávky sprostredkovateľom, sú záujemca aj sprostredkovateľ oprávnení od zmluvy odstúpiť.

3.4. Záujemca berie na vedomie, že tovar mu bude doručený priamo predávajúcim zo štátu a sídla predávajúceho. Na požiadanie je záujemcovi poskytnuté podacie číslo balíka. Sprostredkovateľ nezodpovedá za žiadne škody, vzniknuté na tovare v priebehu jeho dopravy.

3.5. Záujemca berie na vedomie, že sprostredkovateľ nie je schopný vzhľadom k skutočnostiam špecifikovaným v týchto VOP, garantovať termín dodania tovaru záujemcovi. Doby dodania uvedené na webovej stránke eblsak.sk sú iba informačné a vychádzajú z termínov dodania uvádzaných predávajúcimi pre jednotlivé tovary. Ustanovenie 3.3. týchto VOP zostáva zachované.

3.6. L'intermédiaire de l'intéressé signale expressément qu'il n'est pas le vendeur de la marchandise et les réclamations pour défauts de la marchandise doivent être adressées directement au vendeur. Les coordonnées du vendeur seront communiquées par l'intermédiaire à l'intéressé sur sa demande. L'intermédiaire peut, selon ses possibilités et capacités et selon l'accord exprès avec l'intéressé, en cas d'accord, participer à la plainte, par exemple sous forme d'assistance, dans la mesure convenue. Les obligations du vendeur sont régies par la loi de l'État dans lequel le vendeur a son siège social. L'intéressé est conscient de ce fait et ne pourra, en cas de réclamation, faire valoir auprès de l'intermédiaire des réclamations découlant de défauts de la marchandise.

3.7. Sprostredkovateľ splní svoju povinnosť podľa týchto VOP a v súlade s ustanoveniami občianskeho zákonníka upravujúceho sprostredkovateľskú zmluvu objednaním tovaru u predávajúceho a zaplatením kúpnej ceny za tovar, a to všetko ako splnomocnený zástupca záujemcu. Objednaním tovaru u predávajúceho a zaplatením kúpnej ceny predávajúcemu vzniká sprostredkovateľovi nárok na odmenu – províziu.

3.8. Vzhľadom k predmetu činnosti sprostredkovateľa, možno vo vzťahu k sprostredkovateľovi reklamovať iba vadnosť poskytovaných služieb. Akékoľvek vady tovaru, jeho chyby a nesúlad s kúpnou zmluvou - objednávkou, nemôžu byť predmetom reklamácie u sprostredkovateľa ako reklamácia ním poskytnutých služieb.

4. PLATBA ZA TOVAR

4.1. Platba vopred na účet: záujemca zaplatí cenu objednaného tovaru a služby prevodom na účet sprostredkovateľa, vkladom alebo poštovou poukážkou. Pokiaľ nebude platba prijatá do 7 dní, odo dňa, kedy záujemca prejaví záujem o službu sprostredkovania kúpy tovaru vybraného na internetovej stránke, záujemca berie na vedomie, že sprostredkovateľ je oprávnený od zmluvného vzťahu so záujemcom odstúpiť a objednávka sa stornuje.

5. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

5.1. Záujemca má právo stornovať svoju objednávku bez poplatku a bez udania dôvodu kedykoľvek pred úhradou peňažnej sumy na účet sprostredkovateľa. V prípade stornovania objednávky, ktorá je už uhradená na účet sprostredkovateľa, je záujemca povinný uhradiť sprostredkovateľovi škodu vzniknutú z dôvodu stornovania (poštovné, bankové poplatky a všetky preukázateľné náklady). Ak záujemca stornuje svoju objednávku v čase, keď je už ním objednaný tovar preukázateľne nakúpený od predávajúceho, ktorého si záujemca sám vybral, v takomto prípade záujemca znáša všetky náklady spojené so stornovaním objednávky u tohto predávajúceho. Prepravné náklady hradí vždy záujemca.

5.2. Sprostredkovateľ má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru predajca nie je schopný dodať tovar Záujemcovi v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa sprostredkovateľ so záujemcom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude Záujemca informovaný telefonicky alebo e-mailom.

6. VLASTNÍCTVO TOVARU

6.1. Tovar je nakupovaný na a v mene záujemcu a záujemca sa stáva jeho vlastníkom od okamihu jeho nákupu u predávajúceho.

7. DODACIE PODMIENKY, PREPRAVA A DODANIE TOVARU

7.1. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto uvedené v objednávke záujemcu.

7.2. Pri preberaní tovaru je záujemca povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, záujemca nie je povinný zásielku prevziať a ihneď kontaktovať sprostredkovateľa.

7.3. Termín dodania je závislý od rýchlosti dodania tovaru od predávajúceho. Za tento termín zodpovedá predávajúci, nie sprostredkovateľ. Záujemca berie na vedomie, že termíny uvádzané na internetovej stránke majú informatívny charakter a nie sú dôvodom na stornovanie objednávky s výnimkou čl. 3 bod 3.3.

8. ZÁRUKA

8.1. Sprostredkovateľ neposkytuje na tovar žiadnu záruku, ani mu voči záujemcovi neplynie, z dodávky objednaného tovaru, žiadna právna zodpovednosť s tým spojená, nakoľko záujemca si vybral tovar a predajcu sám.

8.2. Záručná doba je pre každý objednaný tovar individuálna a závisí od právnej úpravy konkrétnej krajiny, z ktorej si záujemca tovar objednáva.

9. REKLAMAČNÝ PORIADOK A VRÁTENIE TOVARU

9.1. Podmienky reklamácie tovaru sa riadia obchodnými podmienkami, legislatívou a zvyklosťami krajiny predávajúceho, od ktorého záujemca tovar kupuje.

Pravidlá výberu

REKLAMAČNÝ PORIADOK A VRÁTENIE TOVARU

Podmienky reklamácie a vrátenia tovaru sa riadia obchodnými podmienkami, legislatívou a zvyklosťami krajiny predávajúceho, od ktorého záujemca tovar kupuje.

Storno / Návrat / Pravidlá výmeny

REKLAMAČNÝ PORIADOK A VRÁTENIE TOVARU

Podmienky reklamácie a vrátenia tovaru sa riadia obchodnými podmienkami, legislatívou a zvyklosťami krajiny predávajúceho, od ktorého záujemca tovar kupuje.